ارتباط تلفنی: 09356124710
ارتباط پيامكي: 30000000
تعرفه خطوط اختصاصی

قیمت خطوط در سامانه پیامکی البرز ( بهان پیامک )

خطوط ۱۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۱۳۵٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۴ رقمی سفارشی ۲۸۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۳ رقمی غیر سفارشی ۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۳ رقمی سفارشی ۶۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۶۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی سفارشی ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۱ رقمی سفارشی ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی سفارشی ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی غیر سفارشی ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی سفارشی ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی غیر سفارشی ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی سفارشی ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
خطوط ۲۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی سفارشی ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی سفارشی نیمه رند ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی سفارشی رند ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی سفارشی ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی سفارشی نیمه رند ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی سفارشی رند ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی غیر سفارشی ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی سفارشی ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی سفارشی نیمه رند ۹٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی سفارشی رند ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی سفارشی خیلی رند ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی غیر سفارشی ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی سفارشی ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی سفارشی نیمه رند ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی سفارشی رند ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی سفارشی خیلی رند ۵۵٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
خطوط ۳۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۱۴۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۴ رقمی سفارشی ۱۶۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۸۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی سفارشی ۹۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۹۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی سفارشی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی غیر سفارشی استعلام شود ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی سفارشی استعلام شود ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی غیر سفارشی استعلام شود ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۸ رقمی سفارشی استعلام شود ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
خطوط ۵۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۵ رقمی غیر سفارشی ۸۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۵ رقمی سفارشی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۱۱۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۴ رقمی سفارشی ۱۳۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۳ رقمی غیر سفارشی ۲۸۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۳ رقمی سفارشی ۳۲۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۶۲۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۲ رقمی سفارشی ۶۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۱ رقمی سفارشی ۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱٫۵۲۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۱۰ رقمی سفارشی ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۹ رقمی غیر سفارشی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت نه
۹ رقمی سفارشی ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت نه
خطوط ثابت تهران ( ۰۲۱ ) هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۰ رقمی ثابت ۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۷ رقمی غیر سفارشی ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۷ رقمی سفارشی ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۶ رقمی غیر سفارشی ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
۶ رقمی سفارشی ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه
خطوط ثابت البرز ( ۰۲۶ ) هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۰ رقمی سفارشی ۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوکه

 

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ملی پیامک اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

 • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
 • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

 

 

 • ارسال پیامک با نام تجاری فقط بهایرانسل و تالیا امکان پذیر است.
 • هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا ۵-۶ برابر یک پیامک فارسی عادی است.
 • نام تجاری قابلیت دریافت پیامک ندارد.
 • نام تجاری باید کمتر از ۱۰ کاراکتر و لاتین باشد.
 • عموما و در مقاطع زمانی مختلف ارسال پیامک فارسی از نام تجاری با اختلال مواجه می باشد
 • در نام تجاری امکان قابلیت دریافت گزارش تحویل وجود ندارد.
 • همچنین نام تجاری امکان اتصال به وبسرویس را ندارد.

 

 • ارسال بین المللی : امکان ارسال پیامک به صورت بین المللی فراهم بوده و دارای ضریب ۱۲ می باشد که در تعرفه پایه حساب کاربری شما ضرب میشود .

 

شرایط نمایندگان ویژه

 • روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
 • خرید های ایشان یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.
 • روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند.
لذت واقعی پشتیبانی

در بهان پیامک پشتیبانی کاربران به صورت ۲۴ ساعته واقعی و مداوم در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی داخل سامانه انجام میپذیرد .تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟

آخرين ابزارهاي بهان پیامک:  
Close